Obrazovanjem mladih žena do jačeg društva

Projekat „Obrazovanjem mladih žena do jačeg društva“ finansirala je Vlada Brčko distrikta BiH. Cilj projekta je jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva koje se bave pitanjima zaštite prava žena na području Brčko distrikta BiH kroz edukaciju mladih žena sa svih područja Distrikta.

BiH je 2013. godine postala 6. zemlja članica Vijeća Evrope (VE) koja je ratifikovala Konvenciju Vijeća Evrope o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija). U skladu s obavezama preuzetim ratificiranjem Konvencije, Vijeće ministara BiH 2015. godine, donijelo Odluku o usvajanju Okvirne strategije za provedbu Konvencije o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici u Bosni i Hercegovini za period 2015 – 2018. godine. Pored toga, u RS i FBIH donesene su i provode se entitetske Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici.

Tužilaštvo Brčko distrikta, Policija, Odjeljenje za zdravstvo (socijalna zaštita), Odjeljenje za obrazovanje, Odjeljenje za obrazovanje, JU Zdravstveni centar, Udruženje aktivnih žena “GENDER” i Udruženje “BH novinari” potpisali su Protokol o saradnji i postupanju u slučaju nasilja nad ženama i nasilja u porodici 2018.

Obavezali su se da će u okviru svojih nadležnosti, rukovodeći se principom zaštite sigurnosti žrtve suzbijanjem nasilja, zaustavljanjem nasilja i sprečavanjem njegovog ponavljanja međusobno sarađivati i kreirati mehanizme za integrisan i koordiniran odgovor na nasilje u porodici u Brčko distriktu BiH. Krajnji korisnici Protokola su svi članovi porodice, uključujući direktne žrtve koje su u najvećem broju žene i žrtve koje svjedoče nasilju, što su uglavnom djeca, kao i počinioci nasilja.

Zakon o zaštiti od nasilja u porodici u FBiH, RS i Brčko distriktu BiH su u značajnoj mjeri usklađeni sa Istanbulskom konvencijom. Uspostavljene su osnove za održivost multidisciplinarnog pristupa zaštiti i prevenciji rodno zasnovanog nasilja. Iako ovi pravni okviri postoje žene u Brčko distirktu, posebno mlade žene, ne prepoznaju različite oblike nasilje, a jedan dio njih prihvataju i kao društvno prihvatljivim. Udruženja žena u Brčko distirktu nemaju adekvatne programe niti podršku za žrtve nasilja niti nasilnike. Rijetki su projekti i programi koji obezbjeđuju edukaciju mladih žena i momaka u prepoznavanju nasilja, te njihovo upoznavanjem sa mehanizmima Zakona o zaštiti od nasilja u porodici.

Istraživanja su pokazala da je svaka treća žena u BiH u periodu od 15 godina starosti doživjela neki oblik nasilja, a tek 5 % od tog broja se odluči prijaviti nasilje nekoj od institucija. Ovaj podatak potvrđuje da su žene smatrale da im pomoć nije potrebna (u 62,5 posto slučajeva), najvećim dijelom iz ne prepoznavanja sebe kao žrtve, ne prepoznavanja određene vrste nasilja (naročito seksualnog i ekonomskog u partnerskim odnosima), te različitih, mahom tradicionalnih i patrijarhalnih opravdanja za nasilje.

Djevojke od 16 do 26 godina starosti na području Brčko distrikta BiH nemaju jednake i adekvatne prilike za upoznavanjem sa mehanizmima sprečavanja i prepoznavanja nasilja na djevojkama. Jedan dio njih volontira ili je aktivan u udruženjima žena ili drugim udruženjima, dio se sa problematikom susreće kroz školske i studentske aktivnosti, no to nije dovoljno da mlade žene diljem Distrikta lako prepoznaju različite oblike nasilje i na njih adekvatno reaguju.

Mi smatramo da primjenom edukacije o principima i vrijednostima rodne jednakosti i prava, zaštiti i prevenciji nasilja u porodici i kroz konkretne akcije usmjerene na unapređenje položaja žena može se unaprijediti i cijelokupan sektor na području Brčko distirkta. Nizom aktivnosti projekat će osnažiti mlade žene i senzibilizirati društvo Brčko distirkta u polju rodne ravnopravnosti, borbe protiv nasilje te većeg učešća žena i povezivanja sa donosiocima odluka. Informisane, edukovane i ojačane mlade žene će lakše graditi svoje zajednice, organizacije i doprijeneti razvoju Brčko distrikta BiH kao zajednice koje prepoznaje ženu kao aktivnog i jakog člana društa.

Projekt „Obrazovanjem mladih žena do jačeg drušva“ je imao za cilj stvoriti novu generaciju liderki u području ženskih prava i borbe protiv svih oblika nasilja. Radi se o direktanom radu sa 20 djevojaka sa područja cijelog Brčko distrikta BiH kroz edukaciju i konkretne akcije u urbanom i ruralnom dijelu Distrikta. Na ovaj način projektom će jačati kapaciteti svih udruženja žena ali i mehanizmi instituacija vlasti u cilju bolje komunakacije sa mladim ženama na području cijelog Distrikta.

Ciljna grupa projekta su upravo djevojke uzrasta 16 do 26 sa područja cijelog Distrikta. Posredni korisnici su žrtve nasilja u porodici i počinioci nasilja sa područja Brčko distrikta, političke partije, žene, članice udruženja žena sa područja Brčko distrikta BiH i drugih udruženja koji se susreću sa ovim problemima. Predstavnici institucija i zakonodavne vlasti Brčko distrikta BiH

Aktivnosti predviđene projektom i sprovedene u periodu od 4 mjeseca tokom 2019. i 2020. godine su:

1. Planiranje i uspostava tima – Na samom početku rada na projektu oformili smo tim predstavnika udruženja, volontera i trenera koji će raditi radionice u okviru projekta i podržati ukuične akcije predviđene ovim projektom. Dogovorene su osnovne aktivnosti i period održavanja istih, kao i teme radionica.

2. Škola ženskog aktivizma – je jedna od nosećih aktivnosti ovog projekta s obzirom na sam cilj projekta. Kroz ovu školu ili radionice su upravo obrazovani i osviješteni mladi momci i djevojke na koje računamo da će se uključiti u rad udruženja, lokalne zajednice i da će uticati na

  • Rodna ravnopravnost
  • Rodne slobode
  • Prepoznavanje različtih oblika nasilja
  • Metode i tehnike za brobru protiv nasilja
  • Legilstativni mehanizmi za borbu protiv nasilja nad ženama
  • Zdravi partnerski odnosi
  • Aktvizam i volontiranje

Radionice na navedene teme su održavane u JU Tehnička škola. Na radionicama su učestvovali i mladići i djevojke. Ovim projektom je ostvarena dobra saradnja sa JU Tehnička škola. U školi postoji posebna prostorija za ovakav tip obrazovanja, koju smo koristili. Tri trenera su angažovana za planiranje i sprovođenje radionica. Poslednja radionica je održana u kancelariji i odnosila se na pripremanje kampanje za 8. mart. Radionice smo radili u saradnji sa „Budi muško“ klubom PRONI Centra za omladinski razvoj.

3.1. Narandžasti dan – 25. novembar je Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama i djevojčicama. Na taj dan se dijele bijele trakice i želi se ukazati na nasilje koje trpe žene i djevojčice. Statistike potvrđuju da svaka peta žena trpi nasilje. Ovaj dan se obilježava širom svijeta i njim počinje obilježavanje Međunarodne kampanje 16 dana aktivizma. Svaki 25. dan u mjesecu se smatra za narandžasti dan. Udruženje „GENDER“ je od samog osnivanja 2013. godine počelo sa obilježavanjem ove kampanje u Brčko distriktu, gdje prije toga nije organizovana ova kampanja od strane loklanih udruženja.

Mi smo 25. novembra započeli Međunarodnu kampanju 16 dana aktivizma podjelom bijelih trakica na Trgu mladih u Brčkom i fotografisanjem prolaznika, predstavnica udruženja žena i učenicima iz JU Tehnička i Poljoprivredno-medicinske škole. Ovu aktivnost su podržali mediji i time je i šira javnost upoznata sa aktivnostima projekta i same kampanje.

U procesu je izrada web stranice Udruženja „GENDER“ koja će biti vidljiva od 8. marta, simbolično, i naše Udruženje će svakog 25. u mjesecu obajavama na web stranici skrenuti pažnju na značaj ovog dana i datuma u borbi protiv nasilja nad ženama i djevojčicama.

Pored narandžastog dana obilježili smo i 1. decembar – Međunarodni dan borbe protiv AIDS-a (podjelom crvenih trakica), kao i 2. decembar Međunarodni dan borbe protiv ropstva i trgovine ljudima (podjelom promotivnog materijala). Drugi decembar smo organizovali u okviru aktivnosti Mreže RING koja se upravo bori protiv ropstva i trgovine ljudima, a glavni nosioc projekta je Fondacija Lara iz Bijeljine.

3.2. Odlučili smo da, zbog trajanja ostalih aktivnosti, osmišljavanje kampanje bude ipak posvećeno 8. martu i na taj način produžimo sam projekat. Mladi su na radionici dali ideje za obilježavanje 8. marta i aktivnosti za kampanju. Smislili su da od stiropora napravimo broj osam i mart, ali da broj osam možemo pretvoriti u znak za beskonačno, simbolično za željom za konačnu i punu ravnopravnost polova. Pored toga učesnici će dijeliti bombone sa porukama i zahvalnice za podršku ovom danu. Osmi mart je u Brčkom ispunjen aktivnostima povodom Dana Distrikta i uvijek je u sjenci borba za prava žena. Ovim aktivnostima želimo da ukažemo da su upravo udruženja žena ta koja se bore za ravnopravnost polova i da na ovaj dan treba da podsjete građane na vjekovnu borbu za ta prava.

4. Susret sa donosiocima odluka – okrugli sto na temu nasilja u porodici i nad ženama održan je 10. decembra na Međunarodni dan ljusdkih prava. Okruglom stolu su prisustvovali učenici JU Tehnička i Ekonomska škola, pedagog JU Ekonomska škola, predstavnici institucija koje se bave prevencijom i problemima nasilja u porodici i nad ženama, to su predstavnici Policije, Tužilaštva, Pododjeljenja za socijalnu zaštitu, Komisije za ravnopravnost polova u Skupštini Brčko distrikta BiH i Radne grupe za rodnu ravnopravnost Vlade Brčko distrikta. Učenici su upoznati sa ulogom svake institucije u rješavanju problema nasilja u porodici. Učenici su postavljali pitanja i na taj način saznali više o radu institucija i stanju nasilja u porodici u Brčko distriktu, kao i rješavanju tih slučajeva.

5. Promocija projekta – Promocija projekta je uglavnom rađena putem medijskih praćenja aktivnosti projekata i uličnih akcija. Prva konferencija za medije održana je 25. novembra na Trgu mladih kade je započela Međunarodna kampanja 16 dana aktivizma i gdje smo na Trgu dijelili bijele trakice, promotivni materijal i fotografisali prolaznike sa porukama za podršku ženama i djevojčicama u borbi protiv nasilja. Mediji su pratili i 2. decembar i podjelu promotivnog materijala povodom Međunarodnog dana borbe protiv trgovine ljudima i ropstva, zatim okrugli sto. Mediji će pratiti i našu kampanju za 8. mart.

Pored medija sve aktivnosti su objavljene na FB (face book) stranici Udruženja. A 8. marta je puštanje zvanične web stranice Udruženja na kojoj će biti objavljeni članci o pomenutim aktivnostima kao i značajne stvari iz rada udruženja od samog osnivanja.