Zakon za svaku ženu, bez nasilja!

Projekat „Zakon za svaku ženu, bez nasilja!“ finansirala je Ambasada Kraljevine Norveške u BiH.

Cilj projekta je bio stvoriti preduslove za efikasniju institucionalnu i stvarnu zaštitu žrtava nasilja kroz primjenu međunarodnih i domaćih rodnozasnovanih standarda.

Projektom smo planirali uticati na uspostavljanju efikasnog zakonodavnog okvira i jačanju profesionalih kapaciteta profesionalaca u institucijama vlasti koje djeluju na području Brčko distrikta BiH

Ratifikacijom međunarodnih dokumenata o ljudskim pravima Bosna i Hercegovina je preuzela obavezu poštovanja i obezbjeđenja jednakosti, zaštite i ispunjenja osnovnih ljudskih prava i sloboda svih njenih građana i građanki. Još uvijek je postojalo dosta prepreka i praznina u implementaciji međunarodnih standarda koji bi trebali adresirati nasilje u porodici. Brčko distrikt BiH još uvijek nije imalo poseban zakon koji će zaštiti žrtve nasilja u porodici, čije su žrtve najčešće žene. Na izradi Zakona o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja nad ženama se radilo od 2009. godine, ali on nikada nije završen.

Predstavnici Udruženja GENDER su u decembru 2014. godine održali okrugli sto pod nazivom „Zajedno protiv nasilja u porodici i nasilja nad ženama“, kome su prisustvovali predstavnici institucija i NVO-a koji se bave ovom problematikom. Jedan od zaključaka sa ovog okruglog stola je bio da treba što prije donijeti Zakon o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja nad ženama da bi se uradile promjene u sistemu koji se bavi ovim pitanjem. Nasilje u porodici je prepoznato kao društveni problem kojem smo se željeli prioritetno posvetiti, svjesni da je pred nama dosta posla, jer su u entitetima već odavno usvojeni zakoni o zaštiti od nasilja i razvijeni su različiti mehanizmi za podršku žrtvama nasilja. U tom smislu planirali smo uspostaviti zakonodavni okvir, politike i mjere zaštite od nasilja, koristeći iskustva entitetskih institucija, koje već odavno imaju uspostavljene procedure za slučajeve porodičnog nasilja, a poseban doprinos smo očekivali od institucija vlasti koje direktno rade sa žrtvama nasilja u porodici i kojima se žrtve nasilja obraćaju, kao i od nevladinih organizacija i eksperata koji imaju iskustva u stvaranju ovog zakona. Pomoć smo tražili i od onih koji su direktno radili na izradi zakona u entitetima i veom važno je bilo da se Zakon uskladi sa Evropskom poveljom i Istanbulskom konvencijom, kao i sa drugim međunarodnim aktima značajnim za ovu tematiku.

Tokom 2013. godine oformljena je i Komisija za ravnopravnost polova Skupštine Brčko distrikta BiH. Članovi ove komisije su podržali izradu zakona i njegovo donošenje, kao i udruženja žena. Osnovana je i Radna grupa za rodnu ravnopravnost pri Vladi koja je uradila Akcioni plan u kome se spominje da je potrebno izraditi i pomenuti zakon.

Ovim projektom smo željeli riještiti problem nepostojanja Zakona kojim bi se efikasnije i trajnije riješio problem nasilja u porodici i nasilja nad ženama. Poznato je da su Republika Srpska i Federacija BiH donijele Zakon o zaštiti od nasilja u porodici i da jedino u Brčko distriktu BiH nije bila posebnim zakonom regulisana zaštita žrtava ove vrste nasilja, čije su žrtve najčešće žene a pored njih i djeca. U Brčko distriktu su se ovim problemom zajedno bavile i sarađivale institucije, ali bez adekvatnog zakona.

Neposredni korisnici ovog projekta su bili:

  1. Zakonodavna vlast Brčko Distrikta – integrisanje principa rodne ravnopravnosti kroz usvajanje Zakona o ravnopravnosti
  2. Predstavnici institucija Brčko Distrikta – policija, sudstvo, zdravstvena i socijalna zaštita, obrazovanje – koji će biti osnaženi i edukovani da kroz multisektorski pristup primjenjuju principe referalnog mehanizma u postupcima suzbijanja nasilja,
  3. Građani – prije svega žene i djeca, su krajnji korisnici projekta. Oni/one će kroz javne diskusije biti informisani/e o svojim pravima i mehanizmima zaštite, a imaće priliku da ukažu na svoje potrebe i prioritete i da prate realizaciju svojih zahtjeva putem medijskih i drugih javnih promocija u okviru kampanja

Posredni korisnici su bili primarne i sekundarne žrtve nasilja u porodici i počinioci nasilja sa područja Brčko distrikta.

Projekat je sproveden kroz sljedeće aktivnosti:

  1. Promocija projekta – putem konferencije za medije, postavljanjem informacija na web stranici udruženja, upućivanjem dopisa institucijama koje se bave problemom nasilja
  2. Okrugli sto sa ciljem sagledavanja sveukupnih efekata entitetskih zakona o zaštiti od nasilja u porodici (RS i FBiH) – učesnici/ce predstavnici socijalne zaštite, sigurnosti, zdravstva, pravosuđa i obrazovanja koji djeluju na području BD, kao i predstavnici Komisije za ravnopravnost polova BD i udruženja žena. Na okruglom stolu su predstavljene dobre prakse u okviru entitetskih zakona i radilo se na razvijanju metodologija za izradu vlastitog nacrta Zakona o zaštiti od nasilja u porodici BD. Sa Zakonima u entitetima i primjeni tih zakona su nas upoznali predstavnici centara za socijalni rad iz Bijeljine (RS) i Tuzla (F BiH).
  3. Uspostavljanje radne grupe i rad na izradi zakonskog okvira za regulisanje nasilja u porodici na području Brčko distrikta BiH. Radnu grupu su činili predstavnici institucija, a nosilac je bilo Pododjeljenje za soicjalnu zaštitu Odjeljenja za zdravstvo Vlade Brčko distrikta BiH, koje se direktno bavi rješavanjem pitanja i problema nasilja u porodici. Radna grupa je, u projektnom periodu, uradila Prijedlog nacrta zakona o zaštiti od nasilja u porodici koji je upućen u Vladu Brčko distrikta BiH i čekao je na komentare Vlade. Nakon predviđenih procedura Zakon je upuće u skupštinsku proceduru. Navedeni Zakon je svjetlo dana ugledao tek u martu 2018. godine. Navedene procedure su trajale još godinu i po.
  4. Javne kampanje – Održano je 6 kampanja. Planirani dio kampanje je bila izrada brošura i postera sa osnovnim podacima o Zakonu koji su bili dostupni široj javnosti, građanima Brčko distritka. Na ovaj način je bilo planirano upoznati građane sa osnovnim odredbama Zakona i jednostavnijim jezikom objasniti koje vrste zaštite ovaj zakon nudi žrtvama nasilja. Kao i organizovanjem konferencija za medije tokom projekta.
  5. Radio i TV emisije su takođe služile u svrhu informisanja i upoznavanja građana o problemima nasilja u porodici i aktivnosti u vezi sa izradom i usvajanjem Zakona (1 TV emisija i 6 radio emisija). U ovim emisijama su učestvovali prvenstveno predstavnici institucija koje rade na rješavanju i prevenciji problema porodičnog nasilja i nasilja nad ženama (članovi Radne grupe), zatim predstavnici udruženja koji su učestvovali u projektu. Poznato je da mediji imaju veći domet i preko njih smo doprli do većeg broja građana. Izabrani smo loklane medije (RTV HIT i Radio Brčko) koji su najgledaniji i slušaniji na ovim prostorima, pogotovu u ruralnim dijelovima Distrikta gdje nam je bio cilj da dopremo.
  6. Predstava o nasilju – TEATAR „UBUNTU“ pod nazovom „Trag ljudskih zuba“ – je priča o ženama koje se nalaze u sigurnoj kući i o nasilju koje su trpile. Predstava je na plastičan način prikazala sve oblike nasilja, kao i znanja i shavatanja pojedinih žrtava o nasilju.
  7. Zagovaračke aktivnosti za usvajanje Zakona o zaštiti od nasilja u porodici Brčko distrikta BiH –Zagovaračke aktivnosti su podrazumijevale pokretanje inicijative i monitoring procesa usvajanja pomenutog Zakona. S tim ciljem najveća podrška očekivala se od Komisije za ravnopravnost polova Brčko distrikta BiH što se i pokazalo ispravnim.

Projektni cilj je naknadno ostvaren usvajanjem Zakona o zaštiti od nasilja u porodici. Pored ovog Zakona, u periodu od izrade Prijedloga nacrta i do njegovog usvajanja, Radna grupa je pripremila i podzakonske akte koji prate Zakon, a koji su trebali biti usvojeni u zakonskom periodu od 6 mjeseci od usvajanja Zakona. Pored toga svaka institucija je pripremila i nove pravilnike koji prate provedbu Zakona i to u domenu institucija. U navedenmo roku je potpisan i Sporazum o prevenciji i postupanju u slučaju nasilja u porodici i nad ženama čiji je potpisnik i Udruženje GENDER kao predstavnik udruženja žena u Brčko distriktu.

Želimo istaknuti da je ovaj projekat pokrenuo dosta dobrih dokumenata, ojačao i ovjerio saradnju institucija i NVO sektora u borbi protiv nasilja u porodici i nasilja nad ženama.